FAQNAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Leasing (z angielskiego „to lease” – nająć, wydzierżawić) to doskonałe i popularne wśród przedsiębiorców narzędzie finansowania inwestycji. Polega na dzierżawieniu środków trwałych bez potrzeby ich kupowania. Leasingodawca (czyli finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do korzystania z określonej rzeczy przez z góry ustalony okres. W zamian leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania ratalnych opłat, czyli rat leasingowych. Leasing jest najczęściej kojarzy się z samochodami, jednak jego przedmiotem mogą być różne pojazdy i maszyny, a nawet nieruchomości czy wyposażenie biura czy oprogramowanie. W czasie trwania umowy przedmiot leasingu nie jest własnością leasingobiorcy, jednak po jej wygaśnięciu może on ową rzecz wykupić.
Najpopularniejsze rodzaje leasingu to leasing finansowy i leasing operacyjny.
Dowolny minimalny czas trwania umowy, najczęściej trwający tyle, ile okres amortyzacji; leasingobiorca dokonuje odpisu amortyzacji, a przedmiot leasingu wykazywany jest w środkach trwałych; do opłat obowiązkowych zaliczają się raty leasingu, koszty wstępne oraz wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu; leasingobiorca odlicza VAT.
Minimalny czas trwania umowy to 40% czasu amortyzacji; leasingodawca dokonuje odpisu amortyzacji; do opłat obowiązkowych zaliczają się raty leasingu, koszty wstępne oraz wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu; leasingobiorca odlicza VAT, obliczany od raty leasingowej.
Płacisz jedynie za użytkowanie danego przedmiotu, a zaoszczędzony kapitał możesz zainwestować w coś innego. Optymalizacja podatkowa – możesz liczyć na zwrot podatku VAT, a tym samym więcej oszczędzić. Leasing nie obniża Twojej zdolności kredytowej, gdyż nie jest zobowiązaniem finansowym. Raty leasingu mogą być dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości, np. do sezonowości przychodu w Twojej branży. Umowy leasingowe są konstruowane indywidualnie, warunki są jasne i elastyczne.
Powinniśmy zwrócić uwagę na takie parametry jak: wysokość raty leasingu, wartość przedmiotu leasingu, termin spłaty, warunki wykupu przedmiotu, ubezpieczenie. Przed podjęciem decyzji warto też sprawdzać tabele opłat i prowizji, opłaty dodatkowe (np. z powodu ew. nieterminowych spłat), oraz sposób rozliczenia umowy w przypadku wypowiedzenia.
Umowa leasingowa to minimum formalności, z których większość załatwia dla Ciebie firma leasingowa. Zabezpieczeniem dla leasingodawcy jest przedmiot leasingu, zatem Twoja zdolność kredytowa nie jest tak ważna, jak w przypadku kredytu, ponadto leasing nie jest zobowiązaniem finansowym, więc nie wpływa obniża Twojej zdolności kredytowej. Leasing zakłada zazwyczaj dużo krótszy okres finansowania niż kredyt. Szczególnie korzystny jest przy nabywaniu dóbr przeznaczonych do eksploatacji (np. samochód, maszyny, urządzenia).
Leasingobiorcą jest najczęściej przedsiębiorca, rzadziej osoba fizyczna, ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe. Wśród leasingobiorców przeważają spółki handlowe i cywilne oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość.
Od 2019 roku przy leasingu operacyjnym do kosztów można zaliczyć opłaty leasingowe, raty łącznie do równowartości samochodu osobowego 150 000 zł (tylko w części dotyczącej spłaty wartości początkowej, część odsetkową ujmuje się w całości). W tym przypadku koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu w zależności od tego, czy pojazd jest wykorzystywany jedynie w działalności (i podatnik posiada dokumentację potwierdzającą ten fakt), czy też nie. W przypadku leasingu finansowego do kosztów zalicza się wyłącznie część odsetkową rat leasingowych, koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu w zależności od tego, czy pojazd jest wykorzystywany jedynie w działalności (i podatnik posiada dokumentację potwierdzającą ten fakt), czy zarówno w działalności, jak i prywatnie.

zapytaj o wycenę

zapytaj o wycenę